Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Atlanterhavsruta for syklistar

Nasjonal sykkelrute 1/EuroVelo 1 har fått namnet Atlanterhavsruta. Ruta går langs kysten og over fleire øyar mellom Kristiansund og Ålesund, og gir ein unik nærkontakt med havet og kystlandskapet. Ruta inneheld eit hurtigbåt- og fleire ferjesamband.

Merk! Det er ikkje tillatt å sykle gjennom Atlanterhavstunnelen ved Kristiansund. Tunnelen er lang, undersjøisk og svært bratt.

Det er to alternativ for syklistar som skal gjennom Atlanterhavstunnelen:

1. Transport med taxi og sykkelstativ (inntil tre syklar pr. taxi)

Bestilling av FRAM Kundesenter på telefon 71 28 01 00:

Måndag-fredag: 08.00-21.00

Laurdag: 09.00-20.00 (Merk! Bestill før kl. 18.00)

Søndag: 10.00-21.00

Merk! Du må sjølv bestille taxien til eit gitt tidspunkt. Sesongen for frakt av sykkel med taxi er mellom 1. mai og 30. september.

Maksimal ventetid er ein time, men ved stor pågang kan ventetida bli lengre. På Averøy blir du henta på busshaldeplassen ved Atlanterhavstunnelen. I Kristiansund blir du henta på busshaldeplassen i Hagelinvegen. Maksimum tillate vekt pr. sykkel er 20 kg. Maksimum totalvekt for syklane er 45 kg.

Prisen for ein vaksen er 110 kroner og barn 75 kroner.

2. Transport med rutebuss (to syklar pr. avgang)

Det er få plassar til syklar på vanleg rutebuss, du er derfor ikkje garantert plass. I reiseplanleggaren kan du søke opp rutetidene og få opp prisane rett i søket.

For meir informasjon om syklinga, sjå nettsida til Syklist Velkommen.

Reise med hurtigbåt og ferje

Frå Ålesund startar den nasjonale sykkelruta med hurtigbåt til Hamnsund i Haram kommune. Vidare mot Molde er det fleire ferjestrekningar.

Sidan det ikkje er tillatt å sykle gjennom Atlanterhavstunnelen ved Kristiansund, kan du bruke ei transportordning med taxi.

Her kan du finne oversikta over sykkelruta på Atlanterhavsvegen.


The National Cycle Route 1/EuroVelo 1 is called the Atlantic Ocean Route. The route goes along the coast and across the islands between Kristiansund and Ålesund, providing a unique close encounter with the sea and the coastal landscape. The route includes an express boat and several ferry connections.

Note! It is not allowed to cycle through the Atlantic Ocean Tunnel outside Kristiansund. The tunnel is long, undersea and very steep.

There are two options for cyclists to bypass the Atlantic Ocean Tunnel:

1. Transport by taxi using a bike rack (up to three bicycles per taxi)

Order through the FRAM Customer Centre on telephone +47 71 28 01 00:

Monday-Friday: 08.00-21.00

Saturday: 09.00-20.00 (Note! Order before 18.00)

Sunday: 10.00-21.00

Note! You must book the taxi yourself for a given time. The season for transportation with bicycle by taxi is between 1st May and 30th September.

The maximum waiting time is one hour, but with increased traffic, the latency may be longer. On Averøy, you will be picked up at the bus stop before the Atlantic Ocean Tunnel. In Kristiansund, you will be picked up at the bus stop in Hagelinvegen. The maximum allowed weight per bike is 20 kg. The maximum total weight for bicycles is 45 kg.

The price for one adult is NOK 110 and NOK 75 for children.

2. Transport by bus (two bicycles per departure)

There is little space for bicycles on buses, so spaces are not guaranteed. You can use the travel planner to find the timetables and prices right online.

For more information about cycling, go to the Cyclist Welcome website.

Travelling by express boat and ferry

From Ålesund, the Atlantic Ocean Route starts with an express boat to Hamnsund in Haram municipality. There are more ferry crossings further on towards Molde.

Cycling through the Atlantic Ocean Tunnel outside Kristiansund is not permitted, so you need to use the taxi or bus transport scheme.

You can find an overview of the cycle route on the Atlantic Ocean Road here.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00